Sampson

kicked, injury to leg, Community Outreach